Wielwerk opleidingen & workshops

  Unieke methode   KTNO accreditatie   CRKBO gecertificeerd   Opleidingen op HBO niveau

Algemene Voorwaarden

Door inschrijving verklaart de student en/of de betalende instantie, zich akkoord met de onderstaande voorwaarden:

De aanmelding en inschrijving
De aanmelding voor deelname aan een opleiding, scholing of workshop, dient te worden gedaan door volledige invulling en toezending van het inschrijfformulier naar Wielwerk Opleidingen, op het daarvoor verstrekte postadres of middels een inschrijfformulier van de website www.wielwerkopleidingen.nl.
Aanmelding voor deelname aan workshop, bij- of nascholing kan tevens per e-mail of telefonisch worden gedaan. Deelname aan workshop, bij- of nascholing zal binnen 3 werkdagen per e-mail worden bevestigd.

Er kan slechts een beperkt aantal studenten worden geplaatst per opleiding, scholing of workshop. De inschrijving wordt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding of het inschrijfformulier uitgevoerd. Op het moment dat de inschrijving door Wielwerk Opleidingen in ontvangst is genomen heeft de student 14 dagen de tijd om de opleiding, scholing of workshop te annuleren. Na deze termijn is de inschrijving definitief. Wielwerk Opleidingen behoudt zich het recht voor ingeschreven studenten uit te sluiten, bij uitblijven van betalingen.

Zowel het aanmeldingsformulier als de verschuldigde opleidingskosten (en bij termijnbetaling de eerste termijn) dienen uiterlijk een maand vóór de aanvang van de desbetreffende opleiding te zijn ontvangen. De student van de beroepsopleiding zal een overzicht van lesdagen, vóór de aanvang van de opleiding worden toegezonden. Zie voor verdere bijzonderheden omtrent betalingen Opleidingskosten.

Opleidingen, scholingen en workshops
Wielwerk Opleidingen heeft in voorkomend geval het recht om de aanvangsdatum van de opleiding, scholing of workshop te verschuiven naar een latere datum.
Als het minimum aantal studenten/inschrijvingen niet wordt gehaald, is Wielwerk Opleidingen vrij de opleiding, scholing of workshop wel/niet te laten doorgaan, ter beoordeling van Wielwerk Opleidingen. Wanneer het minimum aantal deelnemers aan een opleiding, scholing of workshop niet wordt gehaald, dan heeft Wielwerk Opleidingen het recht deze opleiding, scholing of workshop te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip.
Wie zich al heeft aangemeld heeft zelf het recht om te beslissen of hij/zij op een eventueel later tijdstip alsnog deelneemt, en zo de aanmelding/inschrijving al dan niet van kracht blijft.
Bij annulering door Wielwerk Opleidingen of bij de beslissing van de deelnemer om op een later tijdstip niet deel te nemen, volgt restitutie van al door Wielwerk Opleidingen voor de betreffende activiteit ontvangen betalingen.

Indien de student/deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de eerste fase van de beroepsopleiding, of aan een scholing of workshop, dan mag zijn/haar inschrijving worden overgedragen aan een andere belangstellende. Bij deelname aan de tweede en derde fase van de beroepsopleiding is dit niet mogelijk, tenzij Wielwerk Opleidingen na overleg met de betrokkenen anders beslist.

Bij ziekte van een docent, of indien een docent vanwege gegronde redenen verhinderd is om op de gestelde datum en tijd de geplande les, scholing of workshop te geven, staat het Wielwerk Opleidingen vrij een andere docent/plaatsvervanger dit te laten verzorgen. Indien geen volwaardige plaatsvervanger kan worden ingezet, of een ander lesonderdeel kan worden verzorgd, zal de desbetreffende les worden geannuleerd en op een ander tijdstip worden gegeven.

Toelatingseisen
De opleidingen, scholingen en workshops zijn in principe toegankelijk voor volwassenen.
De workshops zijn toegankelijk voor iedere volwassene die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling of meer van het onderwerp van de betreffende workshop wil weten.
De bij- en nascholingen zijn toegankelijk voor coaches en therapeuten die zich willen laten bij- of nascholen.
De 3-fasen beroepsopleiding is toegankelijk voor elke volwassene die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling of mensen die zich op willen laten leiden tot coach of therapeut. Hoewel er geen speciale toelatingseisen worden gesteld aan de studenten van de 3-fasen beroepsopleiding, mag ervan uit worden gegaan dat de beroepsopleiding wordt gegeven op HBO niveau. De Wielwerk Opleidingen beroepsopleiding is op deze manier toegankelijk voor iedereen, die over voldoende ontwikkeling en motivatie beschikt om de beroepsopleiding te kunnen volgen.
Bij overgang van de eerste naar de tweede fase van de beroepsopleiding wordt een toelatingstoets afgenomen. Bij overgang van de tweede naar de derde fase staat het behalen van het diploma van de tweede fase gelijk aan het voldoen aan de toelatingseisen voor de derde fase.
Wielwerk Opleidingen heeft het recht om aanmeldingen te weigeren en de plicht zo een weigering grondig te beargumenteren. 

Begeleidingsgesprek
Ter begeleiding van de studenten en ter bevordering van een gunstig verloop van de beroepsopleiding, kan de student, voorafgaand aan of tijdens de opleiding, deelnemen aan een begeleidingsgesprek met de directie of met door Wielwerk Opleidingen daarvoor aangewezen persoon of docent. Dit kan op verzoek van de student, en ook Wielwerk Opleidingen kan het wenselijk tot noodzakelijk achten om (voorafgaand aan een eventuele toelating of tijdens de beroepsopleiding), een gesprek met de (kandidaat)student te voeren.

Examen, certificaten en diploma’s
Na deelname aan een scholing of workshop wordt een certificaat van deelname uitgegeven.
Bij afsluiting van de eerste fase van de beroepsopleiding, Persoonlijke Ontwikkeling, ontvangen de studenten een certificaat van deelname.
De afsluiting van zowel de tweede als de derde fase (respectievelijk Wielwerk-Coach en Wielwerk-Therapeut) van de beroepsopleiding, bestaat uit een theoretische eindtoets en een praktijkexamen.
Om deel te kunnen nemen aan het examen, moet de student minstens 90% van de lessen van de desbetreffende fase hebben gevolgd. Om in aanmerking te komen voor een diploma van één van de beroepsopleidingen, dient de student te voldoen aan de examencriteria en de vastgelegde opdrachten, en bij te zijn met de betalingen. Dit is ter beoordeling aan de directie of aan de door Wielwerk Opleidingen daarvoor aangewezen personen of docenten.

Bij het niet behalen van het theorie- of praktijkexamen zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden met de betreffende student(en). In samenspraak zal worden besproken wat er nog nodig is aan extra lessen en met de betreffende student(en) zullen nieuwe examendata worden vastgelegd.

Opleidingskosten
Wielwerk Opleidingen streeft er naar de beroepsopleiding zo toegankelijk mogelijk te houden en vindt dat het volgen van de beroepsopleiding niet uitsluitend voorbehouden moet zijn aan financieel draagkrachtigen, maar ook aan sterk gemotiveerde studenten met een uitkering. Daarom stelt Wielwerk Opleidingen de student van de beroepsopleiding in de gelegenheid de opleidingskosten in termijnen te voldoen. Hiervoor worden geen extra kosten of termijntoeslagen in rekening gebracht.

De opleidingskosten worden jaarlijks geëvalueerd, vastgesteld en openbaar gemaakt. Een eventuele verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de algemene kostenstijging en naar rato van de vermeerdering van het aantal lesuren. Bij deelname aan de eerste fase van de beroepsopleiding zijn studenten er van verzekerd dat de in het vooruitzicht gestelde opleidingskosten voor de tweede en derde fase ongewijzigd blijven.
De opleidingskosten (bij betaling in één keer) of de eerste termijnbetaling dient uiterlijk een maand vóór de aanvang van de desbetreffende opleidingsfase zijn ontvangen. De student draagt er bij termijnbetaling zelf zorg voor dat de termijnen tijdig, te weten ongeveer gelijk opgaand met het verloop van de opleiding, worden voldaan.
Voor iedere fase van de beroepsopleiding wordt, zowel bij termijnbetaling als bij betaling in één keer, eenmalig een factuur verstrekt.

Betaling van de opleidingskosten en voor deelname aan scholingen of workshops dient met vermelding van de op de factuur vermelde bijzonderheden te geschieden op rekening nr. NL84TRIO0776477706 t.n.v. Wielwerk Opleidingen. Bij achterstallige betaling zal de betreffende student/deelnemer daar op aangesproken worden en wordt er zo veel mogelijk, ter beoordeling van Wielwerk Opleidingen, in overleg een oplossing gevonden. In het uiterste geval kan de student van deelname worden geschorst of uitgesloten. De verschuldigde betalingen zullen in dat geval alsnog moeten worden voldaan.

De toets- en examendagen zijn opgenomen in de lesdagenplanning. Er zal dan ook geen afzonderlijk examengeld in rekening worden gebracht. Bij het niet behalen van een examen zal er in samenspraak een aantal extra lesdagen gegeven worden en nieuwe examendata ingepland worden. Deze extra les- en examendagen worden aan de student verrekend.

Annulering
Op het moment dat de inschrijving door Wielwerk Opleidingen in ontvangst is genomen heeft de student 14 dagen de tijd om de opleiding, scholing of workshop te annuleren. Na deze termijn is de inschrijving definitief.
Ten aanzien van restituties en/of vergoedingen die gepaard gaan met annuleringen, houdt Wielwerk Opleidingen zich aan de richtlijnen zoals die door de NRTO in haar Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld.

Richtlijnen annulering NRTO

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de bovenstaande annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. Je betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid tref je hierboven een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal je een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op jouw verzoek door ons worden onderbouwd

Locatie
Wielwerk Opleidingen behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding, scholing of workshop te wijzigen, zowel voor aanvang als gedurende de looptijd van de opleiding, scholing of workshop.
De student dient zich tijdens de opleiding c.q. cursus te houden aan alle richtlijnen met betrekking tot de opleidingsaccommodatie of aanwijzingen van de leiding van de desbetreffende opleidingsaccommodatie.

Aansprakelijkheid
De student of deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding, scholing of workshop te volgen. Wielwerk Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student of deelnemer vrijwaart Wielwerk Opleidingen voor eventuele aanspraken van derden.
Wielwerk Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of deelnemer of anderszins door deze meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van Wielwerk Opleidingen.
Wielwerk Opleidingen is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student of deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, scholing of workshop tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wielwerk Opleidingen of haar docenten.

Privacy Policy
Wielwerk Opleidingen respecteert de privacy van alle studenten en deelnemers en van gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wielwerk Opleidingen verklaart geheimhouding over verkregen bedrijfsgevoelige informatie. Wielwerk Opleidingen gebruikt persoonlijke gegevens om de inschrijvingen en de beantwoording van vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt met toestemming van de betreffende personen. Ook met het oog op de zogeheten Social Media zal Wielwerk Opleidingen steeds zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan met informatie over of met betrekking op studenten, docenten en stagiaires en geen persoonlijke informatie of afbeeldingen gebruiken zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.
Wielwerk Opleidingen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de studie.
Studenten van Wielwerk Opleidingen verplichten zich eveneens zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie van en over Wielwerk Opleidingen en medestudenten, zowel tijdens als na beëindiging van de studie. Ook met betrekking tot de Social Media zullen studenten dezelfde zorgvuldigheid aan de dag leggen als Wielwerk Opleidingen zelf.
Wielwerk Opleidingen heeft zich verbonden om zich te houden aan de gedragscode van de NRTO.

Klachtenregeling
Bij een tekortkoming van of klacht gericht aan Wielwerk Opleidingen zal binnen een maand na de tekortkoming of klacht hierover aan de directie van Wielwerk Opleidingen melding moeten worden gedaan. Wielwerk Opleidingen zal binnen 5 werkdagen contact opnemen en de klacht in behandeling nemen.
De klacht zal binnen vier weken worden afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, zal de klager hiervan zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen drie weken na ontvangst van de klacht) in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
Mocht de student of deelnemer niet tevreden zijn met de behandeling van de klacht dan kan die zich richten tot de NRTO. Deze zal de klacht verder afhandelen.
Zowel Wielwerk Opleidingen als de NRTO garanderen dat de klacht vertrouwelijk zal worden behandeld. Alle partijen (inbegrepen studenten en deelnemers) zijn gehouden geen informatie te verspreiden of uitlatingen te doen over klachten, klachtenregelingen en/of betrokkenen, zolang er nog geen uitspraak is gedaan.
Het oordeel en de uitspraak van de NRTO met betrekking tot de in behandeling genomen klacht, is voor Wielwerk Opleidingen bindend, ongeacht de manier waarop dit oordeel wordt verwoord of genoemd. Dit betekent dat zowel beslissingen als adviezen van de NRTO door Wielwerk Opleidingen als bindend beschouwd worden. Eventuele consequenties zullen dan ook zo snel mogelijk door Wielwerk Opleidingen worden afgehandeld. Over de termijn waarbinnen dit mogelijk is (afhankelijk van de aard van de klacht) zal met de klager worden gecommuniceerd.
De met betrekking tot de klacht aangelegde stukken zullen door Wielwerk Opleidingen in archief bewaard worden voor een periode van ten minste 3 jaar.

Voordat het formele traject van afhandeling van klachten bewandeld wordt kiest Wielwerk Opleidingen ervoor om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.

Ten aanzien van  klachten- en geschillenafhandeling, houdt Wielwerk Opleidingen zich aan de richtlijnen zoals die door de NRTO in haar Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld en hieronder zijn weergegeven:

Vragen en klachten

 1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Copyright
Op alle verstrekte materiaal is copyright van toepassing is. Er mag geen materiaal aan derden openbaar worden gemaakt of op welke wijze dan ook verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wielwerk Opleidingen. Alleen voor eigen gebruik ten behoeve van de opleiding, mag studiemateriaal worden verveelvoudigd.
Het is de student of afgestudeerde van één der opleidingen, trainingen, scholingen en/of workshops van Wielwerk Opleidingen verboden zelf opleidingen, trainingen, scholingen, workshops of overige activiteiten te organiseren met gebruikmaking van bestanden of materiaal van Wielwerk Opleidingen of gebaseerd op de Wielwerkmethode®, zonder goedkeuring en voorafgaande toestemming van de directie van Wielwerk Opleidingen.

Nieuwe docenten, plaatsvervangende docenten en stagiaires
Wielwerk Opleidingen behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken nieuwe en/of vervangende docenten aan te stellen. Hierbij zal Wielwerk Opleidingen er alles aan gelegen laten zijn dat de nieuwe docenten de kwaliteit van de opleiding zullen waarborgen. Wielwerk Opleidingen draagt de verantwoordelijkheid voor het continueren van de kwaliteit van de lessen bij het aanstellen van nieuwe en/of vervangende docenten. Ook staat het Wielwerk Opleidingen vrij stageplaatsen aan te bieden en stagiaires als docenten in opleiding taken te laten uitoefenen en (delen) van opleidingsdagen voor hun rekening te laten nemen. Ook hier staat Wielwerk Opleidingen garant voor het continueren van de kwaliteit.
Nieuwe docenten, plaatsvervangende docenten en stagiaires zijn op dezelfde manier als Wielwerk Opleidingen zelf en als de studenten en deelnemers gehouden aan hetgeen in deze Algemene voorwaarden bepaald is ten aanzien  van aansprakelijkheid, Privacy Policy, klachtenregeling en copyright. Tevens zijn zij gehouden aan de voor de uitoefening van het docentschap of de stage ondertekende overeenkomst, waarin naar deze Algemene voorwaarden wordt verwezen en verplichten zij zich te houden aan de overeengekomen planningen en taakverdelingen.

Contact
Alle vragen over administratie, onderwijsaanbod, planning, intervisie e.d. zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 werkdagen door Wielwerk Opleidingen worden beantwoord of in behandeling worden genomen. Bij een langere verwerkingstijd zal Wielwerk Opleidingen binnen 4 werkdagen aangeven hoelang deze verwerkingstijd gaat duren en wanneer de vraag in behandeling kan worden genomen.

Logo Wielwerk opleidingen

Schrijf je direct online in voor onze opleidingen en workshops

Ingeborg van Logchem

Werken met het wiel beschouw ik als natuurlijke en allesomvattende manier van kijken. Naar jezelf, de ander, eigenlijk naar het hele leven. 

Lees het verhaal van Ingeborg

Gratis avond kennismaken

Een avond kennismaken met de Wielwerkmethode® en alle opleidingen.
Aanmelden is gratis & vrijblijvend

Alle opleidingen & Workshops

Persoonlijke Ontwikkeling

Je maakt dit jaar kennis met de Wielwerkmethode

Opleiding Coach

Je begeleidt anderen in het nastreven persoonlijk geluk 

Opleiding Therapeut

Je ondersteunt anderen om vastgelopen innerlijke processen op gang te brengen.

Scholing Innerlijk Kind (workshop)

Op dit moment bieden wij deze workshop (tijdelijk) niet aan.

Natuurwijsheid (workshop)

Deze jaartraining neemt je mee op reis door het Jaarwiel. De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben en leert ons precies hoe we in balans kunnen komen.

Wielspel (workshop)

Durf je in de spiegel te kijken? Wil jij het echt anders? Wil je echt bewust worden van wat jou tegenhoudt?

Agenda

24 april 2024

Kennismakingsavond Tijdens deze avond kun je kennis maken met onze opleiding, onze locatie en met...

Lees meer

30 mei 2024

Kennismakingsavond Tijdens deze avond kun je kennis maken met onze opleiding, onze locatie en met...

Lees meer

16 juni 2024

Wielspel Durf je in de spiegel te kijken? Wil jij het echt anders? Wil je echt bewust worden van...

Lees meer

19 juni 2024

Kennismakingsavond Tijdens deze avond kun je kennis maken met onze opleiding, onze locatie en met...

Lees meer

Wil je meer weten over onze opleidingen?

Download geheel gratis onze overzichtelijke brochure

Of schrijf je direct online in voor onze workshops of opleidingen!